Suicide

 

Deze bijeenkomst is voor mensen die suïcide gedachten hebben of zijn .
In deze bijeenkomst wordt een veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd waar je ruimte hebt om jouw verhaal te vertellen en lotgenoten te ontmoeten. Ook wordt er naartoe gewerkt om jouw gedachten om te zetten naar positieve gedachten om weer zin in het leven te hebben.

Een van de meeste gebruikte theorieën over zelfmoord spreekt van een gevoel last te zijn voor de omgeving samen met het gedachte er alleen voor te staan, sociaal geïsoleerd te voelen, de meest gevaarlijke combinatie is waarin het denken aan zelfmoord ontstaat.

 Wanneer dit gevoel als stabiel en onveranderlijk wordt ervaren Om vervolgens zelfmoord te plegen, heeft de persoon vaak ook een aangeleerde verminderde doodsangst of een grotere tolerantie tegenover pijn.
 Zelfdoding is een verschijnsel dat zich in vrijwel alle samenlevingen manifesteert, maar naargelang van plaats, tijd en levensbeschouwing verschillend beoordeeld werd en wordt.

 


•    Traumatische of schokkende ervaringen 
Gebeurtenissen uit het verre of recente verleden zijn een risicofactor. 
 De dood van een dierbare, lichamelijke of emotionele mishandeling, seksueel misbruik, dreigende pijnlijke onthullingen en abrupt verlies van vrijheid of sociale status, kunnen ertoe leiden om zelfmoord te plegen.

 Als zelfdoding in de omgeving voorkomt, kan men het als een mogelijke oplossing van problemen gaan romantiseren of raken ‘aangestoken’ door de voorbeelden. Zelfdoding komt ook in bepaalde families en regio’s meer voor dan in andere. 

 


•    Persoonlijkheidskenmerken
Een verhoogd risico lopen mensen die impulsief of agressief op problemen reageren, erg onzeker zijn over zichzelf, moeilijk problemen kunnen oplossen, erg streng voor zichzelf zijn en erg zwart-wit denken, makkelijk in de war of teleurgesteld raken of snel wanhopig zijn.

 

          

 

 

 Suicide

This meeting is for people who have or are having suicidal thoughts.

In this meeting  a safe and familiar environment is created where you have the space to tell your story and meet fellow sufferers.

We are also working towards transforming your thoughts into positive ones in order to make sense of life again.

One of the most widely used theories about suicide speaks of a feeling of being a burden to the environment along with the idea of ​​

being alone, feeling socially isolated, the most dangerous combination in which thinking of suicide arises, and certainly when this feeling is experienced as stable and unchangeable.

 

To subsequently commit suicide, the person often also has a learned reduced fear of death or a greater tolerance to pain.

 Suicide is a phenomenon that manifests itself in almost all societies, but was and is judged differently depending on place, time and philosophy of life.

 

  •  Traumatic or shocking experiences

Events from the distant or recent past are a risk factor.

 The death of a dear, physical or emotional abuse, sexual abuse, imminent painful revelations and abrupt loss of freedom or social status. Can lead to suicide.

 If suicide occurs in the environment can it be romanticized as a possible solution to problems or become "ignited" by the examples?

Suicide is also more common in certain families and regions than in others.

  •  Personality traits

 

people are at an increased risk of responding impulsively or aggressively to problems, being very insecure about themselves, having difficulty solving problems, being very strict with themselves and thinking very black and white, easily confused or disappointed or quickly desperate.

 

                  

 embracetreasures@outlook.com / 0031 [0] 6300 98 757

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram